FAQ


Zespół Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku

  Ile szkół można wybrać wypełniając wniosek?

Loading…

Można wybrać maksymalnie trzy szkoły.  Ile klas można wybrać w jednej szkole?

Loading…

W obrębie jednej szkoły można wybrać wszystkie klasy.  Czy technikum i branżowa szkoła to jedna szkoła przy wyborze szkół?

Loading…

Nie, są to dwa typy szkół należące do Zespołu Szkół „Elektryk”, należy je traktować jak dwie szkoły przy wyborze.  Czy wniosek trzeba składać we wszystkich szkołach, które się wybierze?

Loading…

Nie, wniosek składa się tylko do szkoły, która jest pierwsza na liście wyboru.
Należy pamiętać, że wydrukowany wniosek musi być podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego.  Czy wniosek musi być dostarczony osobiście?

Loading…

Wniosek można złożyć osobiście lub wysłać na adres: rekrutacja@zselektryk.slupsk.pl  Czy potrzebne jest zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie?

Loading…

Nie, w momencie ,kiedy kandydat zostanie zakwalifikowany do szkoły otrzyma skierowanie do medycyny pracy na badania.  Jakie dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem?

Loading…

Do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentów (jeżeli kandydat posiada):
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego(w przypadku klasy integracyjnej),
  • orzeczenie o niepełnosprawności,
  • postanowienie sądowe w przypadku osoby przebywającej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczonej w rodzinach zastępczych,
  • opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia