deklaracja dostępności


Zespół Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku  Wstęp

Zespół Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP  Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku
ul. Szczecińska 60
76-200 Słupsk
e-mail: sekretariat@zsp1slupsk.pl
tel. (059) 8433178  Data publikacji strony internetowej:

2015-10-21  Data ostatniej istotnej aktualizacji:

2022-10-24  Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo;
– dokumenty mogą być zapisane w PDF lub w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji;
– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
– dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
– brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.

Powody wyłączenia:
– strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2020-03-26
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Walidację możesz dokonać samodzielnie w czasie rzeczywistym: https://deklaracja-dostepnosci.info/walidator  Skróty klawiaturowe

Obsługa strony jest możliwa przy użyciu klawiatury. Strony portalu oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Filtry, kalendarze, formularze i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu klawiatury.
Nasza strona powinna dać się znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki.
Firefox, Chrome, Microsoft Edge:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
Opera:
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aldona Pląska – dyrektor szkoły, sekretariat@zsp1slupsk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (059) 8433178  Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art.18 z ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl  Dostępność architektoniczna

Główne wejście do budynku szkoły znajduje się od ulicy Dunikowskiego, prowadzą do niego schody.
Budynek nie posiada podjazdu, wind oraz toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.
Wejście do szkoły jest udostępniane za pomocą karty magnetycznej lub domofonu.
Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
Szkoła dysponuje parkingiem dla samochodów osobowych bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.  Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.strona domowa Zespołu Szkół „Elektryk”